BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 21 21 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี 18 18 0 0