BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 149 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อ.วังชิ้น จ.แพร่่ 25 25 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 150 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น 25 25 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 120 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ 26 26 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 117 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 16 16 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 118 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต. เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 16 16 0 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 204 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ตำบลดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 23 23 0 0
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 205 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 21 21 0 0