BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-214 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 13 13 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-215 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ห้องประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-226 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 14 14 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-227 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาโรงทอผ้าบ้านไร่กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-220 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบ้านต๋อม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-221 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-222 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
8 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-223 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
9 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-224 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบ้านต๋อม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
10 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-212 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศูนย์รับนักท่องเที่ยว วัดศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
11 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-213 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศูนย์รับนักท่องเที่ยว วัดศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
12 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-150 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 27 21 6 0
13 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-160 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
14 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-161 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
15 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-119 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 27 0 0
16 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-86 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
17 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-56 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
18 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-77 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 21 18 3 0
19 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-78 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 24 20 4 0
20 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-79 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 22 13 9 0
21 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-70 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 วัดจู๊ดใต้ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
22 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-62 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาบ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
23 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-41 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 22 20 2 0
24 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน คพ 4-25 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 21 21 0 0