BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 62 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 25 20 5 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 90 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 16 7 9 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 91 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จงหวัดมุกดาหาร 20 20 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 92 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จงหวัดมุกดาหาร 21 18 3 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 61 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 24 20 4 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 60 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 21 4 0
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 70 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 16 5 0
8 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 88 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 18 7 0
9 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 89 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 13 12 0
10 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 37 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล (หลังเก่า) จังหวัดมุกดาหาร 25 19 6 0