BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านหนองแวงใต้ ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 22 22 0 0