BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 98) 17 17 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 5 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่112) 16 16 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 6 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่116) 11 11 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 4 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่100) 21 21 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่ 83) 14 14 0 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 28) 20 20 0 0