BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ 17 13 4 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี 20 20 0 0