BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 328 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อบต.บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 298 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาธิปไตยบ้านภูทอง หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 17 17 0 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 299 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดใหม่ศรีจันทร์ธาวาส หมุ่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 9 9 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 319 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.ถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 13 13 0 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 317 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 325 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่่ว่าการอ.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 295 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 13 13 0 0
8 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 282 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 สนพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 10 10 0 0
9 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 204 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 14 14 0 0
10 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 202 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
11 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 188 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
12 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 200 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านโนนม่วง หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 17 17 0 0
13 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 162 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์บ้านสำราญ หมู่ 2 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
14 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 166 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0