BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 8 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 17 17 0 0
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 9 ต.สำพันตา อ.นาดี 29 28 1 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านแห่ ต.สำพันตา อ.นาดี 18 18 0 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ต.สะพานหิน อ.นาดี 26 26 0 0