BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0