BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 18 07 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศาลาวัดไผ่รอบ ม.8 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 20 20 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 16 02 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก 26 24 2 0
3 0930155380101  การจักสาน 14 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วัดเขาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 0 30 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 8 17 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 19 2 0
5 0930155380101  การจักสาน 6 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดดงเสือเหลือง ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 27 27 0 0
6 0930155380101  การจักสาน 7 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ทีี่ทำการ อบต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 18 18 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 3 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 27 27 0 0