BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 16 02 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก 26 24 2 0
2 0930155380101  การจักสาน 14 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วัดเขาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 0 30 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 3 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 27 27 0 0