BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 100 06 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ห้องประชุม กศน. ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 21 20 1 0
2 0930155380101  การจักสาน 89 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านตองเจริญราษฎร์ ม.6 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 17 17 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 36 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ บ.ปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 22 19 3 0