BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 253 13 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 19 19 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 245 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 21 21 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 94 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงต้า อ.ลอง 16 16 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 242 30 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 0 21 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 39 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางสุภิชญา ฉลอม 22 22 0 0
6 0930155380101  การจักสาน 7 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดค่างาม ม.8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางสุภิชญา ฉลอม 22 22 0 0