BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 30-35 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 7 7 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 30-36 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 7 7 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 30-23 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สถานที่หอประชุมอเนกประสงค์ หมู่ที่5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 22 21 1 0
4 0930155380101  การจักสาน 30-26 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดเทพาราม (โป่งแยงใน) ม.1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 28 28 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 30-12 10 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ทต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 19 18 1 0
6 0930155380101  การจักสาน 30-8 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 บ้านปากคลอง ม.9 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 30-6 02 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 บ้านนันทาราม ม. ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
8 0930155380101  การจักสาน 30-7 02 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่เสาหิน ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
9 0930155380101  การจักสาน 30-2 27 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านท่ามะโอ ม.3 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 0 22 0 0