BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 37 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 18 18 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 34 09 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 บ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นคพรนม 17 10 7 0
3 0930155380101  การจักสาน 30 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสมอ ม.1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 16 16 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 16 12 4 0
5 0930155380101  การจักสาน 32 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่ 1 บ.นางัวเหนือ ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 23 22 1 0
6 0930155380101  การจักสาน 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ณ อบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 19 17 2 0
7 0930155380101  การจักสาน 25 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดมาลัย ม.1 บ.นางัวเหนือ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง 20 18 2 0
8 0930155380101  การจักสาน 18 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านโพนทา ม.2 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 21 21 0 0
9 0930155380101  การจักสาน 19 13 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ิวัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง 18 17 1 0
10 0930155380101  การจักสาน 12 13 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 23 19 4 0
11 0930155380101  การจักสาน 15 09 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 23 18 5 0
12 0930155380101  การจักสาน 14 08 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม นางพิสมัย สาดี 29 25 4 0
13 0930155380101  การจักสาน 10 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดจอมแจ้ง ม.2 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 21 18 3 0
14 0930155380101  การจักสาน 9 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 22 16 6 0
15 0930155380101  การจักสาน 7 20 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านโนนสว่าง ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายอะนงรัก เพ็งเวลุน 20 20 0 0
16 0930155380101  การจักสาน 4 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง 23 18 5 0
17 0930155380101  การจักสาน 2 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม นางพิสมัย สาดี 19 19 0 0
18 0930155380101  การจักสาน 1 06 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ณ ม.7 บ้านโพนป่าหว้าน ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม นางพิสมัย สาดี 21 20 1 0