BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 30 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสมอ ม.1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 16 16 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 16 12 4 0
3 0930155380101  การจักสาน 32 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่ 1 บ.นางัวเหนือ ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 23 22 1 0
4 0930155380101  การจักสาน 15 09 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 23 18 5 0
5 0930155380101  การจักสาน 14 08 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม นางพิสมัย สาดี 29 25 4 0
6 0930155380101  การจักสาน 10 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดจอมแจ้ง ม.2 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 21 18 3 0
7 0930155380101  การจักสาน 9 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 22 16 6 0
8 0930155380101  การจักสาน 4 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง 23 18 5 0
9 0930155380101  การจักสาน 1 06 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ณ ม.7 บ้านโพนป่าหว้าน ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม นางพิสมัย สาดี 21 20 1 0