BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดศรีบุญเรือง ม.1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 26 24 2 0
2 0930155380101  การจักสาน 1 06 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม บ้านโคกซวก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 24 21 3 0