BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 8(010) 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 22 22 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 10(005) 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี 18 18 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 8(011) 09 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาวัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 20 20 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 5(014) 06 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี 26 26 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 6(004) 06 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี 20 20 0 0
6 0930155380101  การจักสาน 4(007) 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี 20 20 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 14(013) 28 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้าน ม.10 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 0 21 0 0
8 0930155380101  การจักสาน 5(012) 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านโคกข่า หมู่ 8 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายสุพนัต แก่นนาคำ 18 18 0 0
9 0930155380101  การจักสาน 5(008) 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบูรพา หมู่ 15 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายสุพนัต แก่นนาคำ 26 26 0 0
10 0930155380101  การจักสาน 14(007) 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านเพีย หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ทศวรรษ บัวพัฒน์ 20 17 3 0
11 0930155380101  การจักสาน 13(002) 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วงเดือน สมบูรณ์ 22 22 0 0
12 0930155380101  การจักสาน 5(005) 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านไทรทอง ม.17 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ทศวรรษ บัวพัฒน์ 24 22 2 0
13 0930155380101  การจักสาน 16(001) 12 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมชุมชนดุงน้อย ม.2 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วงเดือน สมบูรณ์ 21 21 0 0
14 0930155380101  การจักสาน 1(005) 06 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 23 23 0 0