BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอเลิงนกทา 20 12 8 0
2 0930155380101  การจักสาน 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว 17 15 2 0
3 0930155380101  การจักสาน 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอเลิงนกทา 21 17 4 0
4 0930155380101  การจักสาน 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 21 21 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 18 17 1 0
6 0930155380101  การจักสาน 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร 21 21 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม 0 23 4 0
8 0930155380101  การจักสาน 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร 20 20 0 0
9 0930155380101  การจักสาน 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร 0 22 0 0
10 0930155380101  การจักสาน 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร 0 23 0 0