BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 313 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาบ้านตาโม หมู่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน 25 25 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 290 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 บ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน 0 19 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 360 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 อบต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 18 18 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 467 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 อบต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ 18 18 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 468 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านฟ้าห่วน ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 18 18 0 0
6 0930155380101  การจักสาน 440 08 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองขุ่น หมู่ 2 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ 25 25 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 435 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ 22 22 0 0
8 0930155380101  การจักสาน 329 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปบต.บัวงาม อ.เดชอุดม 21 21 0 0
9 0930155380101  การจักสาน 332 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ 23 23 0 0
10 0930155380101  การจักสาน 337 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่นาคลอง ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 18 18 0 0
11 0930155380101  การจักสาน 339 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมวัดบ้านดอนโปง ม.3 อ.ศรีเมืองใหม่ 16 16 0 0
12 0930155380101  การจักสาน 340 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ 20 20 0 0
13 0930155380101  การจักสาน 341 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอฉันวัดบ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ 22 22 0 0
14 0930155380101  การจักสาน 344 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 19 19 0 0
15 0930155380101  การจักสาน 345 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อ.สิรินธร 17 17 0 0
16 0930155380101  การจักสาน 259 07 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน 16 16 0 0
17 0930155380101  การจักสาน 255 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 19 18 1 0
18 0930155380101  การจักสาน 258 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน 17 17 0 0
19 0930155380101  การจักสาน 237 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ อ.เขมราฐ 22 22 0 0
20 0930155380101  การจักสาน 238 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านดงเย็น ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ 24 24 0 0
21 0930155380101  การจักสาน 244 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น 20 20 0 0
22 0930155380101  การจักสาน 245 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ขี้เหล็ก อ.น้ำยืน 20 20 0 0
23 0930155380101  การจักสาน 246 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น 21 21 0 0
24 0930155380101  การจักสาน 247 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น 19 18 1 0
25 0930155380101  การจักสาน 333 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม 21 20 1 0