BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 26 11 15 0
2 0930155380101  การจักสาน 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 21 17 4 0
3 0930155380101  การจักสาน 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 สนพ.สระแก้ว 0 16 7 0
4 0930155380101  การจักสาน 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 13 13 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 21 13 8 0
6 0930155380101  การจักสาน 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 21 18 3 0