BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 8 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดหนองบัว หมู่2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 20 19 1 0
2 0930155380101  การจักสาน 6 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดหนองแก ม.5 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 19 17 2 0
3 0930155380101  การจักสาน 1 07 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายนิตยา คงดิษฐ์ 22 19 3 0