BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 107 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 46 หมู่ 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 20 19 1 0
2 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 65 01 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.วัดแก้ว อ.บางแพ 20 15 5 0