BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30-37 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลมืดกา ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 32 32 0 0
2 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30-11 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 19 18 1 0