BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 10 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาวัดสว่างบ้านนาแก ต.ธัญญา อ.กมลาไสย 38 36 2 0
2 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ.ม่วงนากลาง ม.1 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน 21 21 0 0
3 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 7 28 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้อน ม.6 ต.เหนือ อ.เมือง 0 20 0 0
4 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดอัมพวัน ม.6 ต.หลุบ อ.เมือง 20 18 2 0
5 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ.สว่าง ม.1 ต.ภูดิน อ.เมือง 20 20 0 0
6 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 10 06 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนตูม ม 4 ต ลำคลอง อ เมือง 38 36 2 0
7 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ที่ว่าการอำเภอดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กส. 18 18 0 0