BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 2 19 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ม. 4 บ้านบือราแง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 22 20 2 0
2 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.รือเสาะ ม.5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 24 24 0 0