BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 30-41 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 9 9 0 0
2 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 30-17 01 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0