BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 27 0 0
2 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 1 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 25 0 0