BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 115 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต. ห้วยไร่ อ.เด่นชัย 20 20 0 0