BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 1 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 19 18 1 0