BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 9(009) 05 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี 18 18 0 0
2 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 6(003) 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี 0 21 0 0
3 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 5(013) 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดสว่างศรีบรมสุข ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายสมคิด จำปี 20 20 0 0
4 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 4(004) 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์ศิลปะชีพบ้านตาด - นาโปร่ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 30 30 0 0
5 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 5(009) 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบูรพา หมู่ 15 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายสุรีพร มุ่งงาม 28 28 0 0