BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 20 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
2 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 21 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ณ วัดจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 22 22 0 0
3 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 27 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อ.บ.ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 20 20 0 0
4 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 18 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
5 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 19 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
6 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อ.บ.ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 19 18 1 0
7 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 41 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อ.บ.ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 21 21 0 0
8 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 15 21 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
9 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 23 16 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.8 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ./ * อ.ปัญญา 24 24 0 0
10 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 14 16 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ./ * อ.ปัญญา 25 25 0 0
11 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 16 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สทร 27/2561 อ.เชิดชัย ทต.เมืองที อ.มือง จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
12 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 4 31 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 พร. อ.สัง วัดบ้านสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขนภูมิ จ.สุรินทร์ 0 25 0 0
13 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านพม่า ม.9 ต.จารพัต อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ./ อ.บุญเพ็ง 20 20 0 0
14 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 3 07 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สทร 5/2561 อ.นพรุจ ภายใน ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บุษบา ผิวทอง 20 20 0 0
15 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 2 06 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สทร 4/2651 อ.เชิดชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 20 20 0 0