BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 50 06 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 21 15 6 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 49 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลมะรือโบตก ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 46 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อาคารศูนย์ราชการตำบลเชิงคีรี ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 21 20 1 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 47 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 25 20 5 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 48 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บปลอกหมอน หมู่ที่ 1 บ้านปูโง๊ะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 44 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ม.7 บ้านแคและ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 15 5 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 45 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 15 1 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 0 14 6 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 42 17 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรี ม.3 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 20 20 0 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 43 17 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกลุ่มสตรีชุมชนเสาสัญญา ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 20 20 0 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 39 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนตัดเย็บผ้าบ้านโต๊ะเล็ง ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 26 20 6 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 40 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารกลุ่มสตรีบ้านจือแร ม.9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 24 20 4 0
13 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 41 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อาคารกลุ่มสตรีบ้านไอกูวิง ม.2 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 21 18 3 0
14 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 24 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านกูวา ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 25 25 0 0
15 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 25 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 21 21 0 0
16 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 37 10 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 11 9 0
17 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 38 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 24 19 5 0
18 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 36 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านรายอ ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 26 25 1 0
19 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 32 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ม.4 บ้านตันหยง ต.บาเราะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 22 22 0 0
20 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 31 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
21 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 34 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านบูแกบูแย ม.11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
22 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 33 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0 20 0 0
23 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลาใหม่ ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25 22 3 0
24 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 26 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 17 3 0
25 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 27 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกะเปาะ ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 19 1 0
26 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 28 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันติสุข ม.6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 21 20 1 0
27 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 29 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านราญอ ม.8 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 21 20 1 0
28 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 20 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บปลอกหมอนบ้านปูโงะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 22 19 3 0
29 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 21 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านบูเกะบูแย ม.11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
30 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสตรี บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 17 4 0
31 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 16 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนตาดีกาบ้านกัวลอต๊ะ ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 22 19 3 0
32 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 17 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนตาดีกาอามานี บ้านปูยู ม.1 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
33 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 18 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านชุมบก ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
34 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 22 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บ้านแคและ ม.7 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 25 21 4 0
35 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 13 12 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพญาดา บ้านบึงฉลาม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปาสาเม๊าะ ปูเต๊ะ 22 20 2 0
36 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 14 12 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 อบต.ศาลาใหม่ ม.1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 24 22 2 0
37 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 15 12 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยูโยง ม.6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 20 18 2 0
38 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 19 06 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ชุมชนเสาสัญญาณ ถ.ทรายทอง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 20 20 0 0
39 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 11 04 กรกฎาคม 2561 13 มิถุนายน 2561 กลุ่มสตรี บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 21 1 0
40 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 9 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 20 19 1 0
41 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ม.3 บ้านโต๊ะเล็ง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 0 16 5 0
42 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลากลุ่มสตรีบ้านน้ำใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 0 21 1 0
43 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 19 1 0
44 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 23 0 0
45 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 23 1 0
46 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 22 21 1 0
47 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ศาลาใหม่ ม.1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นางรุสนานี กอแล๊ะ 25 19 6 0
48 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20 14 6 0