BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 44 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ม.7 บ้านแคและ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 15 5 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 45 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 15 1 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 0 14 6 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 31 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ม.4 บ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 20 20 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 34 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสตรีบ้านบูแกบูแย ม.11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 21 21 0 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 33 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0 20 0 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลาใหม่ ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 22 3 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 26 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 17 3 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 27 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกะเปาะ ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 19 1 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 28 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันติสุข ม.6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 20 1 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 29 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านราญอ ม.8 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 20 1 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 20 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บปลอกหมอนบ้านปูโงะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 0 19 3 0
13 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 11 04 กรกฎาคม 2561 13 มิถุนายน 2561 กลุ่มสตรี บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 22 21 1 0
14 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 9 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 20 19 1 0
15 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ม.3 บ้านโต๊ะเล็ง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 0 16 5 0
16 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลากลุ่มสตรีบ้านน้ำใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 0 21 1 0
17 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 23 1 0
18 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 23 0 0
19 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 19 1 0
20 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 0 14 6 0
21 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพญาดา ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0 21 1 0
22 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 26 มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ศาลาใหม่ ม.1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นางรุสนานี กอแล๊ะ 0 19 6 0