BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) 16 16 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 20 20 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) 0 14 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) 18 18 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) 15 15 0 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 13 13 0 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) 0 15 0 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) 0 25 0 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) 0 16 0 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) 0 19 0 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) 0 18 0 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 0 15 0 0
13 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) 0 20 0 0
14 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) 21 21 0 0
15 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) 24 24 0 0
16 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) 22 22 0 0
17 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) 0 17 0 0