BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริการส่วนตำบลตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 18 17 1 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากละงู ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นางโฉม ปัญญาวงศ์ 19 1 0 0