BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า กปร 05 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง 16 14 2 0