BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 บ้านจำปู หมู่ 6 ต.เจริญเมือง อ.พาน 25 25 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 บ้านจอมแจ้ง หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 22 22 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านแม่บง หมู่ 7 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 17 17 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 24 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สพร.20เชียงราย 18 16 2 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 14 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาิ 16 15 1 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 22 22 0 0