BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-185 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดทองแย้ม หมู่ที่ 4 ต.เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา 25 25 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10- 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-151 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 27 27 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-145 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดทองแย้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายเกี๋ยงคำ ยาวิราช 26 26 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-099 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านม้ง หมู่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-050 05 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคอดยาว หมู่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 22 22 0 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-061 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 167 ม.6 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายสุธินี เทพไหว 20 20 0 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-035 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-010 02 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาอาชีพสตรีหนึ่งนารี 277 ม.8 บ.กิ่วแก้ว ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10-001 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 บ้านกิ่วแก้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 20 20 0 0