BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า คพ 2-06 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 บ้านศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า คพ 2-04 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า คพ 2-03 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า คพ 2-02 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 21 21 0 0