BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า บรก-87 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์กลุ่มเย็บผ้าสตรีแม่บ้านน้ำเพอะพะ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายอำพร นาคธรรม 20 20 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า บรก53 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 19 18 1 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า บรก-34 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 19 19 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า บรก-36 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 20 20 0 0