BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-19 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 11 11 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-20 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 5 5 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-18 31 สิงหาคม 2561 09 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (CC) หมู่ 8 บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 0 11 1 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-17 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-13 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 22 21 1 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-12 10 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ทศ.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-15 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อ.จอมทองโรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านข่วงเป่าเหนือ)? ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-14 06 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20 19 1 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-9 30 กรกฎาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดพญาชมภู ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0 14 0 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 20 18 2 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 30 30 0 0
13 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-10 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองแบน ม.6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 14 14 0 0
14 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-8 16 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 บ้านกู่แดง ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
15 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-5 12 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
16 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
17 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-4 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
18 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
19 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 60-2 18 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0