BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 20 5 15 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 20 14 6 0