BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ.ม่วงนากลาง ม.1 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน 0 20 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดชัยมงคล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 21 21 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 บ.ดงเค็ง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด 0 16 7 0