BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 11 16 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ศาลาวัดสุวรรณนิคลี ตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย 20 18 2 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 12 16 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ศาลาวัดสุวรรณนิคลี ตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย 20 15 5 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเล้า ม.6 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย 20 20 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ.ม่วงนากลาง ม.1 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน 20 20 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 9 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้านหนองอิกุ้ม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย 23 23 0 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 16 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดชัยมงคล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 22 22 0 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดชัยมงคล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 22 22 0 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดชัยมงคล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 21 21 0 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 27 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 บ.ดงเค็ง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด 23 16 7 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 21 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ที่ว่าการอำเภอนามน ต.นามน อ.นามน จ.กส. 17 14 3 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 21 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ต.หัวงัว.อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 23 20 3 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 21 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 บ.หนองบัวน้อย ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด 23 19 4 0