BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 4) 16 16 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 3) 17 17 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่2) นางปาริชาติ หงษ์สิงห์ 17 17 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 1) 17 17 0 0