BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10(006) 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี 13 11 2 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1(045) 19 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 20 17 3 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1(035) 03 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายมณเฑียร จันทร์ดาอ่อน 20 19 1 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 14(011) 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นายมณเฑียร จันทร์ดาอ่อน 19 19 0 0