BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 10 9 1 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 บ้านโคกพระ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 18 18 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 19 15 4 0