BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 0 13 7 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 0 18 4 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 0 17 4 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 0 19 2 0