BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 292 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น 22 21 1 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 296 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ 22 22 0 0