BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 298 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 อบต.ท่าโพธิ์ศรี อ..เดชอุดม 16 16 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 356 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ม.6 อ.เดชอุดม 21 21 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 353 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านเหล่าอินทร์แปลง อ.สิรินธร 16 16 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 354 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาประจชามคมบ้านแต้น้อย ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก 18 17 1 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 292 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น 22 21 1 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 296 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ 22 22 0 0