BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ศาลากลางม.4 บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 03 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ม. 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 24 17 7 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดชุมพลมณีรัตน์ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 23 23 0 0